มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

การพัฒนาพื้นที่และความหมายทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา เนื้อหาบทความ

การพัฒนาพื้นที่และความหมายทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา

แสดงผล: 84
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 24 Feb, 2012
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 24 Feb, 2012
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

ภัทระ ไมตระรัตน์ และทรงยศ วีระทวีมาศ.  (2552).  การพัฒนาพื้นที่และความหมายทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา.  วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

ที่มา   ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและนกหนองละเลิงเค็งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
document การพัฒนาป่าชุมชนดงเค็งและหนองละเลิงเค็งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
document รายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าธรรมชาติและสวนป ่า
document ผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาเรื่องวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนของเกษตรกรด้วยการจ ัดการป่าฟื้นฟูบนที่นาตามภูมิปัญญาในเขตกึ่งแห้งแล้ง
document การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาเฉพาะกรณีสวนรุกชาติน้ำตกธารทอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
document การสำรวจชนิดพรรณไม้ยืนต้นบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
document การเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยกระบวนการเรียนรู้ : บทเรียนจากชุมชนดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
document กระบวนการบริหารและผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเ หนือ
document การสำรวจชนิดพรรณไม้ยืนต้นบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
document ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการป่าชุมชนในพื้นที่สำนัก งานป่าไม้เขตขอนแก่น
document ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีศึกษา: การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล
document รายงานการวิจัยเรื่องกลุ่มสังคมในชุมชนป่าไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กรท้องถิ่น
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศและการพึ่งพิงป่า บริเวณเทือกเขาในเขตอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
document รายงานการวิจัยโครงการการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการศึกษาเรื่องการวางแผนพัฒนาพื้นที่เทือกเขาหินปูน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
document โครงการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดย องค์กรของชุมชน กรณีศึกษา 1 ศาลปู่ตาของบ้านหว้าน ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
document การพัฒนาป่าชุมชนอีสาน
document รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของชุมชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษา
document การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน
document กระบวนการอนุรักษ์แม่น้ำชีโดยชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา: ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
document การจัดการป่าชุมชนขององค์กรท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตลุ่มน้ำห้วยทราย จังหวัดขอนแก่น
document การบริหารจัดการแหล่งน้ำโดยชุมชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
document การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของหมู่บ้านรอบแนวเขตอุตยานแห่ง ชาติภูพาน
document การศึกษาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษาฝายบ้านวังสวาบ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
document ระดับการพึ่งพิงของป่ากับเศรษฐกิจครัวเรือนและความสัมพันธ์ทางสังคมของราษฎรบ้านหนอง แซง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
document ทุนทางวัฒนธรรมกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้: ศึกษากรณีชุมชนป่าสะแข ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
document การมีส่วนร่วมของประชาชนลาวในการดำเนินการวางแผนการใช้ที่ดินและมอบดินมอบป่า : กรณีศึกษาโครงการวางแผนการใช้ที่ดินและมอบดินมอบป่าในเขตเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงเงินและเมืองนาน แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
document การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาเฉพาะกรณี = สวนรุกชาติน้ำตกธารทอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
document สวนสัตว์ขอนแก่น (สวนสัตว์เขาสวนกวาง)
document การผลิตทางใบปาล์มน้ำมันหมักและการใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงโคเนื้อRSS