มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

สอนหญิง สอนชาย ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อหาบทความ

สอนหญิง สอนชาย ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

แสดงผล: 340
ลงคะแนน: 0
วันที่สร้าง: 15 Jul, 2010
ผู้สร้าง : นายิกา N.
วันที่ปรับปรุง : 06 Oct, 2010
ผู้แก้ไขปรับปรุง : นายิกา N.

ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานดิบไม่ปรากฎนามผู้แต่ง เป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน จารด้วยตัวอักษรไทน้อย มีประมาณ ๖๐ หน้าลาน ลักษณะการประพันธ์เป็นร้อยกรอง เนื้อหาภายในมี 3 เรื่อง คือ ธรรมดาสอนโลก ปู่สอนหลาน และ สอนหญิง สอนชาย  ดังเรื่องย่อต่อไปนี้

ร้อยกรองอีสานเรื่องสอนหญิง สอนชาย จากหนังสือผูกใบลานฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปริวรรตโดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ ความว่า

ลักษณะหญิงที่ดีที่ควรเลือกเป็นคู่ครอง ได้แก่ หญิงที่รักนวลสงวนตัว เป็นผู้มีความงาม วาจาอ่อนหวาน ไม่อัปลักษณ์ ไม่มักมากในตัณหา มีสัจจะ รู้จักศีลธรรม ดังตัวอย่างคำกลอนต่อไปนี้

"หญิงใดบริสุทธิ์แท้แพงตัวเสมอหญิงบ่ได้ฟูมซากฮ้ายเชิงชู้เสพสมหากอยู่หากสร้างตกแต่งการเรือนบ่ได้โทเลคั่วเทียวเฮกลางบ้านคันว่ามันจาต้านหวานหูมีม่วนฝูงหมู่คนผู้ฮู้เขาย้องว่าดีชาติที่อาจารย์เจ้าพลอยหาผู้ประเสริฐดีดายบ่ได้เป็นดังชายผู้ฮ้ายบายได้หม่อมือเจ้าเฮย....โอนอเจ้าผู้เทพาด้าวควงสวรรค์ลงเกิดเฮียมเฮยไผผู้เข้าอยู่ซ้อนบุญกว้างแผ่ผายแท้นอ" 

  และลักษณะชายที่ดีเหมาะแก่การเลือกเป็นคู่ครอง ได้แก่ เป็นผู้มีปัญญา เป็นคนพูดน้อยทำมาก เป็นคนดีมีศีลธรรม ไม่โอ้อวดตนเก่งกว่าท่าน ไม่ติดอบายมุข ไม่ขี้โรค เป็นคนหนักแน่นไม่โกรธง่าย  ดังตัวอย่างคำกลอนต่อไปนี้

"ชายใดปัญญากว้างปากฮู้จักดีจักดีแลฮ้ายครองตั้งแต่งยามเมื่อวาจาเว้าดอมดีสอนสั่งเป็นที่ฝูงพี่น้องชาวบ้านชื่นบาน หญิงใดได้อยู่ซ้อนเฮียงอาสน์ปัวระบัติ ดังนั้นก้จักมีคำสุขฮ่วมบุญลือไฮ้เป็นดังสิว่าได้แสนสารช้างใหญ่นั้นแล้วบ่อาจไฮ้สิฮ้อนฮ่อมได๋"

นอกจากนี้ยังสอนให้ระวังผู้หญิง ผู้ชายที่มีลักษณะไม่ดี ดังตัวอย่างคำกลอนต่อไปนี้

"ชายใดฮูปากเกลี้ยงแปลงวาดเชิ่งตัวขัวขัวเสียงกล่าวจาโถงหลิ่นมันก็ไปสงวนเล่นสาวฮามน้อยใหญ่ตั๊วะหล่ายลิ้นแผ่นหน้าบ่อายชายนี้โทสังแท้หีนังชาติถ่อยแม้นว่าเมียฮ่วมข้างโถงชู้บ่เซาใดแล้ว"

ส่วนลักษณะหญิงที่ไม่ควรนำมาเป็นภรรยา มีลักษณะดังตัวอย่างคำกลอนต่อไปนี้

"หญิงใดแส้นแหว้นหน้าหาชายมักม่วนเห็นเขาขับแอ่วหลิ่นหัวจื้นชื่นนำหญิงนี้เป็นดังศาลาคนแฮ่เข้าจอดคันว่าหายเหตุฮ้อนเดินดั้นดุ่งหนีชายใดได้เสมอนอนเต็งสูงงูแล้วหย้านท่อมันตอดข้างตายค้างห้างสะเทินเจ้าเฮย"

 อ่านเพิ่มเติม : ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน, หน้า ๖๗-๗๕.

เอกสารอ้างอิง

ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์.  (๒๕๕๑).  ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน.  มหาสารคาม: โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.ลิขสิทธิ์ © 2012 สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : somphot@kku.ac.th ผู้พัฒนาโปรแกรม
หมวดหมู่อื่น ๆ
document รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างโฮโลแกรมของตัวพยัญชนะไทยและตัวเลขไทยด้วยคอมพิวเตอร์
document หนังสือก้อม
document ขูลู-นางอั้ว : เมื่อผีแพ้พุทธ
document ธรรมดาสอนโลก ฉบับวัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
document ปู่สอนหลาน ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document ธรรมดาสอนโลก ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document คาถา ต้นฉบับวัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียงจันทน์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
document วรรณกรรมอีสาน
document คำลงท้ายในภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องคำลงท้ายในภาษาถิ่นจังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องภูมิศาสตร์คำศัพท์จังหวัดเลย
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคิดผ่านงานวรรณกรรมลุ่ มน้ำโขง
document รายงานการวิจัยเรื่องปริศนาคำทายอีสาน
document รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เรื่องจริยศาสตร์ในวรรณคดีนิทานอีสาน
document การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ในกลอนลำเรื่องร่วมสมัย (พ.ศ.2537-2543)
document ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมลาว
document สินไซ : ในบริบทวัฒนธรรมสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น
document นกจอกน้อย
document พญาคำกอง
document รายงานการวิจัยเรื่องการตีความผญาอีสานเชิงปรัชญา
document รายงานการวิจัยเรื่องคติชาวบ้านในวรรณกรรมของนักเขียนไทยในช่วง พ.ศ. 2325-2536RSS