มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

หมวดหมู่ย่อย
 
folder ผลงานวิชาการ ม.ข.
ผลงานวิชาการ ม.ข.


แสดง: 1-20 จาก 34    »»
บทความ
 
document การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและนกหนองละเลิงเค็งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จากคำขวัญอำเภอหนองสองห้องที่กล่าวว่า “หนองสองห้องคู่เมือง  ลือเลื่องภาพเขียนวังคูณ  ศูนย์รวมนกละเลิงเค็ง ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 293
document การพัฒนาป่าชุมชนดงเค็งและหนองละเลิงเค็งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่มาและประวัติการก่อตั้งชุมชน/ เครือข่ายชุมชน          จากคำบอกเล่าของพ่อวิไลสิทธิ์ สาตร์นอก พ่อสุ่ม...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 410
document รายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าธรรมชาติและสวนป ่า
เอก วัฒนา.  (2540).  รายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของนกในป่าธรรมชาติและสวนป่า.  ขอนแก่น: คณะวิทยาศาสตร์...
ไม่ลงคะแนน 05 Jul, 2010 แสดงผล: 253
document ผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาเรื่องวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนของเกษตรกรด้วยการจ ัดการป่าฟื้นฟูบนที่นาตามภูมิปัญญาในเขตกึ่งแห้งแล้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคีวิจัย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  (2550). ...
ไม่ลงคะแนน 04 Jul, 2010 แสดงผล: 198
document การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาเฉพาะกรณีสวนรุกชาติน้ำตกธารทอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ชัชวาล เอื้อสุวรรณ, วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์, เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ (2544).  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 369
document การสำรวจชนิดพรรณไม้ยืนต้นบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพ็ญไพรินทร์ เทพปิยะวงศ์, เพ็ญประภา เพชระบูรณิน, เศกสรรค์ ยงวณิชย์.  (2550).  การสำรวจชนิดพรรณไม้ยืนต้นบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 230
document การเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยกระบวนการเรียนรู้ : บทเรียนจากชุมชนดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
นายิกา เดิดขุนทด, บุญเลิศ มรกต, เบญจวรรณ นาราสัจจ์, ชูศรี ศิริขจรพันธ์, ศรีสมพร ปรีเปรม.  (2548). ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 316
document กระบวนการบริหารและผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในภาคตะวันออกเฉียงเ หนือ
สุรพล กัณชัย และเศกสรรค์ ยงวณิชย์. ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 172
document การสำรวจชนิดพรรณไม้ยืนต้นบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพ็ญไพรินทร์ เทพปิยะวงศ์, เพ็ญประภา เพชระบูรณิน, เศกสรรค์ ยงวณิชย์.  (2550).  การสำรวจชนิดพรรณไม้ยืนต้นบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 173
document ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการจัดการป่าชุมชนของคณะกรรมการป่าชุมชนในพื้นที่สำนัก งานป่าไม้เขตขอนแก่น
วุฒิชัย พิรุณสุนทร, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์, เศกสรรค์ ยงวณิชย์.  (2544). ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 317
document ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น
สมชัย คำเพราะ, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์, เศกสรรค์ ยงวณิชย์.  (2543). ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 374
document รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีศึกษา: การตั้งถิ่นฐานของหมู่บ้านในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล
เศกสรรค์ ยงวณิชย์, ทองจันทร์ หอมเนตร. รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กรณีศึกษา:...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 326
document รายงานการวิจัยเรื่องกลุ่มสังคมในชุมชนป่าไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ, วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์, เศกสรรค์ ยงวณิชย์, ดุษฎี อายุวัฒน์, และสุมลี รัตนปัญญา.  (2533). ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 249
document รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กรท้องถิ่น
วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์, เศกสรรค์ ยงวณิชย์, ทองจันทร์ หอมเนตร, พัฒนศักดิ์ ซ่อนนอก, ดวงฤดี แสงไกร.  (2535). ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 275
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศและการพึ่งพิงป่า บริเวณเทือกเขาในเขตอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
เศกสรรค์ ยงวณิชย์, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์, เมธี รุ่งแสง, กณิศ บุญญาสถิตสถาพร, สุพจน์ พรมเอี่ยม, Wester, Lyndon, Vogler, John.  (2540). ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 217
document รายงานการวิจัยโครงการการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาต ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เศกสรรค์ ยงวณิชย์, เมธี รุ่งแสง, ถาวรศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ, ศุภชาติ วรรณวงศ์, ไพบูลย์ คุณพิโน, กัณณิกา หงษ์ลา, ชลธิชา เจิมพันธุ์.  (2551). ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 227
document รายงานการศึกษาเรื่องการวางแผนพัฒนาพื้นที่เทือกเขาหินปูน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
เศกสรรค์ ยงวณิชย์.  (2541).  รายงานการศึกษาเรื่องการวางแผนพัฒนาพื้นที่เทือกเขาหินปูน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ.  ขอนแก่น:...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 166
document โครงการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดย องค์กรของชุมชน กรณีศึกษา 1 ศาลปู่ตาของบ้านหว้าน ต.หว้านคำ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์, เศกสรรค์ ยงวณิชย์, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์, ดวงฤดี แสงไกร.  (2520). ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 299
document การพัฒนาป่าชุมชนอีสาน
บัญชร แก้วส่อง, ประสิทธิ์ คุณุรัตน์, วีระ ภาคอุทัย, สุวิทย์ ธีรศาศวัต, วิเชียร แสงโชติ.  (2539).   การพัฒนาป่าชุมชนอีสาน. ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 323
document รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของชุมชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในชุมชนชนบทอีสาน : กรณีศึกษา
วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี, กิ่งแก้ว เกษโกวิท, ศุภลักษณ์ โคตรดง, และประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์.  (2540). ...
ไม่ลงคะแนน 28 Dec, 2010 แสดงผล: 235RSS