มุมอีสานสนเทศ
ค้นหา:     ค้นหาขั้นสูง
เลือกดูตามหมวดหมู่:
English Version

แสดง: 1-20 จาก 23    »»
บทความ
 
document ผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาเรื่องวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืนของเกษตรกรด้วยการจ ัดการป่าฟื้นฟูบนที่นาตามภูมิปัญญาในเขตกึ่งแห้งแล้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคีวิจัย. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  (2550). ...
ไม่ลงคะแนน 03 Oct, 2011 แสดงผล: 131
document รายงานการวิจัยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรภ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เทอดศักดิ์ คำเหม็ง, ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์, ฉลอง วชิราภากร, เพียรศักดิ์ ภักดี, ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์, กฤติยา...
ไม่ลงคะแนน 13 Dec, 2010 แสดงผล: 157
document รายงานการวิจัยการศึกษารูปแบบการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไหมในภาคตะวันออกเฉียงเห นือของประเทศไทย
ศุภชัย ปทุมนากุล, วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ, กาญจนา เศรษฐนันท์, และเชฏฐา ชำนาญหล่อ.  (2548). ...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2010 แสดงผล: 190
document ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน (หมอลำ)
การแสดงหมอลำมีหลายลักษณะ แบ่งประเภทตามลักษณะการแสดงได้หลายแนวคิด แต่ถ้าแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการแสดง (function) จะได้ 2 ประเภท คือ...
ไม่ลงคะแนน 30 Sep, 2010 แสดงผล: 429
document รายงานการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี พ.ศ. 2551การศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธุ์ปลานิลของเกษตรกรรายการย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหน ือ
สำเนาว์ ข้องสาย และอรุณีพงศ์ ศรีสถาพร.  (2551).   รายงานการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี พ.ศ. 2551...
ไม่ลงคะแนน 14 Dec, 2010 แสดงผล: 159
document รายงานการวิจัยการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมย้อมไหมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมแบบยั่งยืนโดยวิธีกา รทางเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวงรอบชีวิต กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมผ้าไหม
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์, พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์, และไกรภพ ถึงแสง.  (2548). ...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2010 แสดงผล: 195
document ประเพณีขึ้นเฮือนใหม่
         "เฮือน"  เป็นภาษาอีสาน หมายถึงเรือนหรือบ้าน ที่อยู่อาศัย...
ไม่ลงคะแนน 25 Nov, 2011 แสดงผล: 312
document หนังสือก้อม
        ...
ไม่ลงคะแนน 06 Oct, 2010 แสดงผล: 575
document สิม (โบสถ์)
สิม (โบสถ์).  (254-). / รวบรวมโดย ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ.  ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. อัลบั้มภาพ
ไม่ลงคะแนน 21 Dec, 2010 แสดงผล: 276
document สูตรอาหารพื้นบ้านอีสาน
เสน่ห์ของอาหารพื้นบ้านอีสานอยู่ที่วิธีการปรุง และรสชาติที่ออกรสแซบ คือ มีรสเค็ม เผ็ด...
ไม่ลงคะแนน 24 Feb, 2012 แสดงผล: 1982
document วรรณกรรมอีสาน
ภาคอีสานเป็นภาคที่มีประชากรหลายวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งตามภาษาพูดได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว กลุ่มวัฒนธรรมเขมร-ส่วย (กูย)...
rating 30 Dec, 2011 แสดงผล: 3341
document ประวัติความเป็นมาของไหมไทย
         แม้ว่าจะไม่มีผู้ใดสามารถหาหลักฐานที่แน่ชัดมาใช้อธิบายจุดกำเนิดของการทอผ้าไหมในประเทศไทยก็ตาม...
ไม่ลงคะแนน 04 Jan, 2012 แสดงผล: 891
document อาหารพื้นบ้านอีสาน
          หากจะกล่าวถึงอาหารพื้นบ้าน หลายคนคงรู้จักคุ้นเคยอาหารอีสานเป็นอย่างดี...
ไม่ลงคะแนน 10 Jan, 2011 แสดงผล: 2942
document อาหารพื้นบ้านชาวอีสาน
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาหารพื้นบ้านไทยเป็นสิ่งที่ดำรงคงคู่มากับวัฒนธรรมไทย ในช่วงแรกของการก่อเกิดตำรับอาหาร...
rating 11 Nov, 2011 แสดงผล: 1417
document ความเชื่อเรื่องผ้าไหมมัดหมี่ของชาวอีสาน
          การทอและการใช้ผ้าไหมมัดหมี่ของคนอีสานในสมัยก่อนและปัจจุบัน...
ไม่ลงคะแนน 29 Dec, 2011 แสดงผล: 1412
document ประเพณีแต่งงานชาวอีสาน (ประเพณีกินดอง)
        การแต่งงานเป็นระยะเริ่มต้นแห่งชีวิตครอบครัวของชายหญิงที่ยอมรับตกลงจะเป็นสามีภรรยากัน...
rating 23 Jan, 2012 แสดงผล: 5736
document เส้นสายลายศิลป์ในผ้าไหมมัดหมี่อีสาน
          เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเที่ยวชมงานเทศกาลไหม...
ไม่ลงคะแนน 30 Jan, 2012 แสดงผล: 185
document บุญกฐิน
     กฐินเป็นงานบุญที่มีปีละครั้ง ท่านจึงจัดเป็นกาลทาน  แปลว่า "ถวายตามกาลสมัย" ...
ไม่ลงคะแนน 16 Jan, 2012 แสดงผล: 521
document ประเพณีบุญพระเวส หรือบุนพะเหวด
          “บุญพระเวส” ชาวอีสาน เรียกว่า “บุนพะเหวด”  หรือบางแห่งเรียกว่า...
ไม่ลงคะแนน 15 Dec, 2011 แสดงผล: 2144
document ฮีตสิบสอง
♦ฮีตสิบสอง♦ คือประเพณีที่ถือปฏิบัติตามเดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อ...
ไม่ลงคะแนน 30 Dec, 2011 แสดงผล: 183RSS