รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรและการเผยแพร่ว ิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม

ไกรเลิศ ทวีกุล, อนันต์ พลธานี, สุวัฒน์ บุญจันทร์, และนิลุบล ทวีกุล.  (2550).  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการยอมรับการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรและการเผยแพร่วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสม.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th