รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2544 โครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของพันธุ์มันสำปะหลัง

สดุดี วรรณพัฒน์ และอนันต์ พลธานี.  (2544).  รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2544 โครงการวิจัยเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของพันธุ์มันสำปะหลัง.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ผลการวิจัย    

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th