รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องผลของสารสกัดชีวภาพและโสนอัฟริกันที่มีต่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105

ปรีชา นีระ, อนันต์ พลธานี, และสุมนา นีระ.  (2551).  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2548 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องผลของสารสกัดชีวภาพและโสนอัฟริกันที่มีต่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th