คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังห วัดร้อยเอ็ด

อนันต์ พลธานี, วาสนา ผลารักษ์, เริงศักดิ์ กตเวทิน, เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, บุญมี ศิริ, อารันต์ พัฒโนทัย.  (2542).  คำแนะนำเทคโนโลยีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิในระดับเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

หน้าสารบัญ     

คำนำ        

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th