รายงานผลการวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้าน

ชัยชาญ วงศ์สามัญ, ดุษฏี อายุวัฒน์, มณีวรรณ บำเรอพงศ์, ปรีดา ทองสุขงาม, และพัฒนา กิติอาษา.  (2531).  รายงานผลการวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรพื้นบ้าน.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ    

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th