รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลโครงการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองในสถาบันเกษตรกร

สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์, วีระ ภาคอุทัย, ดรุณี เชิงสะอาด, โรจน์ลักษณ์ ปรีชา, ธิริณี พันธาสุ.  (2544).  รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินผลโครงการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองในสถาบันเกษตรกร.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สารบัญ     

สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ       

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th