การวัดเปอร์เซ็นต์ความขาวของเมล็ดข้าวสาร

ประภาษ ไพรสุวรรณ และทรงกช ศรีประสาร.  (2547).  การวัดเปอร์เซ็นต์ความขาวของเมล็ดข้าวสาร.  วิศวกรรมสาร มข.  31, 2 (เม.ย.-มิ.ย.), 107-121.

บทความฉบับเต็ม  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th