การวัดความเก่าของข้าวเปลือกโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะยุบตัวของข้าวสุกกับแรงกด

ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร, วินิต ชินสุวรรณ, สมนึก ชูศิลป์.  (2546).  การวัดความเก่าของข้าวเปลือกโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะยุบตัวของข้าวสุกกับแรงกด.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th