การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 6 เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

เชาวเลิศ ธีรอำพน, จิรวัฒน์ สนิทชน, วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์.  (2551).  การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 6 เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th