การตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ขยายพันธุ์พื ชที่ 17 จังหวัดขอนแก่น

วรีพร ใบลาศน์, วิรัชฎ์ คงคะจันทร์, ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา, วาสนา ผลารักษ์.  (2545).  การตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 17 จังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th