รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพืชไร่ที่มีศักยภาพเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมในส ภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สั่น จอกลอย,  อารันต์ พัฒโนทัย, ปรีชา นีระ และวิลาวรรณ มานะดี.  (2539).  รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการปรับปรุงพืชไร่ที่มีศักยภาพเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมในสภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th