รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง

สนั่น จอกลอย, ชุติพงศ์ อรรคแสง, วิลาวรรณ มานะดี.  (2549).  รายงานการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง.  ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th