การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในเขตโครงการชลประทานห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

สมศักดิ์ ชูพันธุ์, นิวัฒน์ มาศวรรณา, ชัยชาญ วงศ์สามัญ, วิรัชฏ์ คงคะจันทร์.  (2545). การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในเขตโครงการชลประทานห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิงฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th