ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการใช้สารพาราควอทของเกษตรกรจังหวัดเลย

กรรนิการ์ จิรสิริทรัพย์, ฉวี เย็นใจ, เจนจิรา เรืองชยจตุพร, สุวิทย์ ธีรศาศวัต และ ไชยันต์ อมรางกูร.  (2534).  ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการใช้สารพาราควอทของเกษตรกรจังหวัดเลย.  กรุงเทพฯ: คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th