ความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น

เทียมหทัย ไชยจันทร์, วิรัชฏฺ์ คงคะจันทร์, ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา และ นิวัฒน์ มาศวรรณา.  (2544).  ความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th