การศึกษาชนิดและคุณค่าทางโภชนะของอาหารหยาบในฟาร์มโคนมเกษตรกรรายย่อย จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมุข ศรีชัยวงษ์, กฤตพล สมมาตย์ และ สุรเดช พลแสน.  (2547). การศึกษาชนิดและคุณค่าทางโภชนะของอาหารหยาบในฟาร์มโคนมเกษตรกรรายย่อย จังหวัดหนองบัวลำภู.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th