การศึกษาความเหมาะสมในการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย:กรณีศึกษาสวนยางขอ งเกษตรกรอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ประวีณ หมั่นพลศรี, อัมพล ห่อนาค และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2548).  การศึกษาความเหมาะสมในการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย:กรณีศึกษาสวนยางของเกษตรกรอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญยามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th