การศึกษาการใช้ตาข่ายพลาสติค ผ้าใบพลาสติค และลานคอนกรีตในการตากข้าวเปลือกของเกษตรกร

เชิดศักดิ์ ศิริหล้า, วินิต ชินสุวรรณ, ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ และ สมนึก ชูศิลป์.  (2538).  การศึกษาการใช้ตาข่ายพลาสติค ผ้าใบพลาสติค และลานคอนกรีตในการตากข้าวเปลือกของเกษตรกร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ   

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญยามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th