การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นิคม สมสงวน และ พิธันดร นิตยสุทธิ์.  (2544).  การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th