การปฏิบัติตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสกลน คร

สุริยา โพธิ์สาวัง, ประยูร อุดมเสียง และ นิวัฒน์ มาศวรรณา.  (2551.  การปฏิบัติตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ    

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th