การดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตฝรั่ง จังหวัดขอนแก่น ปี 2544

พรทิพา ราชสีทา, จรัญ ไทยานนท์ และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2546).  การดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตฝรั่ง จังหวัดขอนแก่น ปี 2544.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th