การจัดการอาหารโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช ้มันสำปะหลังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมในเกษตรกรรายย่อยในชนบทในจังหวัดขอนแก่น

อรรถกร ศิริสังข์ไชย, นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์ และ อัมพล ห่อนาค.  (2546).  การจัดการอาหารโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้มันสำปะหลังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมในเกษตรกรรายย่อยในชนบทในจังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th