การจัดการปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสานในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น

สุภิญญา ฉายะภูติ, ไพฑูรย์ คัชมาตย์, เพียรศักดิ์ ภักดี และ พิทักษ์สิทธิ์ ฉายะภูติ.  (2544).  การจัดการปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสานในเขตชลประทาน จังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th