การจัดการการผลิตและการตลาดน้อยหน่าของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแซง ตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปี 2549

มัลลิกา วิไลแก้ว และ อัมพล ห่อนาค.  (2550).  การจัดการการผลิตและการตลาดน้อยหน่าของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแซง ตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ปี 2549.  วิทยานิพนธืปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

แหล่งอ้างอิง ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th