รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเห นือ

สุจินต์ สิมารักษ์, วิเชียร เกิดสุข, วชิราพร เกิดสุข และ ภัทรพงษ์ เกริกสกุล.  (2550).  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสับสนุนการวิจัย.

บทคัดย่อ  

แหล่งข้อมุล ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th