รายงานการวิจัยเรื่องการหาปริมาณโปรตีนจากผักพื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่น

เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และ กัลยา เพ็ญสุวรรณ.  (2536).  รายงานการวิจัยเรื่องการหาปริมาณโปรตีนจากผักพื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่น.  ขอนแก่น: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ  

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th