E-Saan Information Corner
Search:     Advanced search
Browse by category:
Thai Version

ส้มตำปลาร้า somtumplara Article

ส้มตำปลาร้า somtumplara

Views: 417
Votes: 0
Posted: 20 Aug, 2010
by: Studnet K.K.
Updated: 29 Mar, 2011
by: Nayika N.
 

ส้มตำปลาร้า สุดยอดส้มตำของพี่น้องชาวอีสานทั้งมวลที่ชื่นชอบกับรสชาติของ “ปลาร้า” หรือ”ปลาแดก” นี้ หากเป็น “ปลาร้า” หรือ”ปลาแดก” ค้างปีด้วยละก็สุดยอดของความ “แซ่บ” ทันที

                เอา “ปลาร้า” หรือเอา”ปลาแดก” ค้างปีหรือชนปีมาปรุงรสชาติใน “ส้มตำ” แล้วละก็อะไรก็เทียบเทียมลำบากเพราะรับประทานกันมาช้านานแล้ว สำหรับคนที่ชอบรสชาติของ”ปลาร้า”

                                                       

                ใครที่ไม่ชอบทานรับประทานปลาร้าก็หันไปรับประทานส้มตำที่ไม่ใส่ปลาร้าดีกว่า

ในที่นี้อยากแนะนำเล็กน้อยกว่า น่าจะเอาปลาร้าไปต้มให้สุกเสียก่อน แล้วเอามากรองเอาแต่น้ำปลาร้ามาปรุงใน”ส้มตำปลาร้า” เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่ของแท้ๆแล้ว ที่อีสารนั้นเขาจะเอาปลาร้าดิบๆ มาปรุงกันทีเดียวไม่ยอมต้มให้สุกเสียก่อนเพราะบอกว่ารสดีกว่ากันหรือ “แซ่บ” กว่าต้มแล้วนั้นเอง อย่างไรก็ตามน่าจะทำให้สุกเสียก่อนดีกว่า เชื่อเถอะ

เครื่องปรุง “ส้มตำปลาร้า” ...ดูรายละเอียดบทความฉบับเต็ม

ผู้จัดทำ : นายกลยุทธ รจนา นักศึกษาฝึกงาน                                                                   Copyright © 2012. All rights reserved. Reproduction in whole or in part. Whether in any form without prior written permission of the webmaster.
Contact Webmaster : somphot@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th
Others in this Category
document Kao Suan Kwang Grilled Chicken
document Jeaw Hon, Nam Phong
document รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
document รายงานการวิจัยเรื่องการหาปริมาณโปรตีนจากผักพื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่น
document การพัฒนาการทำอาหารปลาดุกแบบต่าง ๆ สำหรับเกษตรกรรายย่อย
document E-saan local food
document Traditional food recipes E-Saan
document ข้าวโป่งโคราช
document การจัดการธุรกิจปลาร้าบองภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตร กรหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลาน ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
document การจัดการธุรกิจในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาธุรกิจไข่เค็มเสริมไอโอดีนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตน้ำพริกโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
document The food products development of one tambon one product through applying the good manufacturing practices
document การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตมาใช้พัฒนาผล ิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
document รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
document รายงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากเกลือสินเธาว์และผลพลอยได้จากเหมืองเกลือเพื่อสินค้าหน ึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
document รูปแบบการประยุกต์ระบบการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมใช้สำหรับก ารผลิตแหนมในโรงงานขนาดเล็กของโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" จังหวัดนครราชสีมา
document กระบวนการรักษาสภาพรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
document การจัดทำดัชนีคุณภาพของสาโทจากองค์ประกอบหลักทางเคมีและระดับของความชอบ
document การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
document Local food of E-Saan people
document รายงานการวิจัยรูปแบบการปรับปรุงพฤติกรรมการกินปลาดิบของชาวชนบทอีสาน
document รายงานการวิจัยเรื่องบริโภคนิสัยของชาวชนบทอีสาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหินลาด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการกินของชาวชนบทอีสานตอนบน
document รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการปรับปรุงพฤติกรรมการกินของชาวชนบทอีสานตอนบน
document การศึกษาอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูฝน
document การศึกษาอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านในหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว
document พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชนบทอีสาน ศึกษา ณ หมู่บ้านตำบลโนนคอม กิ่งอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
document รายงานการวิจัยเรื่องอาหารตามธรรมชาติของชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชนบท อีสาน ศึกษา ณ หมู่บ้านตำบลโนนคอม กิ่งอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
document พฤติกรรมการบริโภคอาหารกับโรคที่พบบ่อยในชาวชนบทอีสาน
document ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านอาหาร : กรณีศึกษาบ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
document การสำรวจพฤติกรรมการกินของชาวชนบทใน 10 หมู่บ้าน จังหวัดขอนแก่น
document การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง
document Development of molded functional fruit paste product from mango (Mangifera indica L.) and yor (Morinda critifolia L.) pulp mixture.
document ข้าวเม่า : ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านจากภูมิปัญญาอีสาน
document รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ์ : โครงการศึกษาสถานภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
document รายงานการวิจัยเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากธัญพืชชนิดต่าง ๆ ที่ผลิตด้วยเครื่องอัดพอง
document รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าเพื่ อเพิ่มมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
document กระบวนการรักษาสภาพรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
document แจ่วบอง
document แจ่วอาหารอีสาน (Chaeo)
document แจ่วปลาแห้ง Chaeo Pla Haeng
document ส้มตำถั่วฝักยาว และ แกงอ่อมหมู
document ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงสืบทอดในด้านการกินอาหารของหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ในเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นRSS