E-Saan Information Corner
Search:     Advanced search
Browse by category:
Thai Version

Sub Categories
 
folder KKU Intellectual Property
KKU Intellectual Property


Showing: 1-10 of 198    »»
Articles
 
document การศึกษาบทบาทการละเล่นพื้นบ้านของเด็กจังหวัดขอนแก่น
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ และโฆษิต แจ้งสกุล.  (2527).  การศึกษาบทบาทการละเล่นพื้นบ้านของเด็กจังหวัดขอนแก่น.  ขอนแก่น:...
Not rated 25 Jan, 2011 Views: 247
document อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมท้อง ที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 1282
document รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการนำเที่ยวของชุมชนโดยรอบ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์, ไกรเลิศ ทวีกุล, โฆสิต แจ้งสกุล.  (2549).  รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการนำเที่ยวของชุมชนโดยรอบ...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 254
document Fabulous and legendary tales about silk
          Legendary story about the origins of silk story it was mostly about the Empress of...
Not rated 16 Dec, 2011 Views: 584
document พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี  ตั้งอยู่ที่ถนนเขื่อนธานีตัดกับถนนอุปราช อ.เมือง  เดิมเป็นศาลากลางจังหวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2461...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 228
document วัดทุ่งศรีเมือง
วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่บริเวณถนนหลวง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทางทิศตะวันออกของทุ่งศรีเมือง เมื่อเนื้อที่ 19 ไร่ 2...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 348
document ศูนย์วิจิตรแพรวาบ้านโพน
              วิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม อลังการบนผืนฟ้า...
rating 28 Feb, 2011 Views: 747
document เขื่อนลำปาว
เป็นเขื่อนดิน  สูงจากท้องน้ำ  33  เมตร  สันเขื่อนยาว  7.8  กิโลเมตร  กว้าง  8  เมตร ...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 796
document รายงานการวิจัยเรื่องผลการบรรเทาและแก้ปัญหาผู้ยากลำบากของโครงการเมนู 5 กรณีศึกษา : มูลนิธิองค์กรชาวบ้านเพื่อการพัฒนาภาคอีสานขอนแก่นเพื่อการพัฒนา
อภิศักดิ์ ไฝทาคำ และ สุระชัย จึ่มมี.  (2545).  รายงานการวิจัยเรื่องผลการบรรเทาและแก้ปัญหาผู้ยากลำบากของโครงการเมนู 5 กรณีศึกษา :...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 242
document รายงานการศึกษาเรื่องผลของการแก้ปัญหาเร่งด่วนกลุ่มผู้ยากลำบาก : กรณีศึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดขอนแก่น
ดุษฎี อายุวัฒน์.  (2545).  รายงานการศึกษาเรื่องผลของการแก้ปัญหาเร่งด่วนกลุ่มผู้ยากลำบาก : กรณีศึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 226RSS