E-Saan Information Corner
Search:     Advanced search
Browse by category:
Thai Version

Showing: 1-10 of 15    »»
Articles
 
document สิม (โบสถ์) เก่า วัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ธาดา สุทธิธรรม.  (2542).  สิม (โบสถ์) เก่า วัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.  อีสาน-สถาปัตย์.  10, ...
Not rated 21 Dec, 2010 Views: 298
document ตำรายา (ผักหนอก) ฉบับวัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ใบลานตำรายา (ผักหนอก) ฉบับวัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  คัดลอกโดย สามเณรจัน ปริวรรตโดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์...
Not rated 31 Aug, 2010 Views: 413
document ธรรมดาสอนโลก ฉบับวัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์นำมาปริวรรตเป็นลานก้อมดิบ ชำรุดเล็กน้อย จารด้วยตัวอักษรไทยน้อย มีประมาณ ๓๐ หน้าลาน ลักษณะเฉพาะของใบลานฉบับดังกล่าว...
Not rated 06 Oct, 2010 Views: 411
document ปู่สอนหลาน ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานดิบไม่ปรากฎนามผู้แต่ง เป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน จารด้วยตัวอักษรไทน้อย...
Not rated 06 Oct, 2010 Views: 435
document สอนหญิง สอนชาย ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานดิบไม่ปรากฎนามผู้แต่ง เป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน จารด้วยตัวอักษรไทน้อย...
Not rated 06 Oct, 2010 Views: 362
document ธรรมดาสอนโลก ฉบับวัดสระทอง บ้านทัน ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ต้นฉบับที่ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ นำมาปริวรรตเป็นลานดิบไม่ปรากฎนามผู้แต่ง เป็นหนังสือผูกใบลาน ๑ ผูก ขนาดยาว มีไม้ประกับครบถ้วน จารด้วยตัวอักษรไทยน้อย...
Not rated 06 Oct, 2010 Views: 353
document พุทธมณฑลอีสาน กับฐานอารยธรรม ผ้าใหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร
มหาสารคามเป็นศุนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายาวนานจนได้ชื่อว่าเป็น "ตักศิลา  แห่งอีสาน" แห่งท่องเที่ยว ...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 273
document พระธาตุนาดูน
พระธาตุนาดูนหรือเรียกอีกชื่อหนึง่ว่า พุทธมณฑลแห่งอีสาน ตั้งอยู่ในเมือง...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 253
document พระพุทธรูปยืนมงคลและพระพุทธมิ่งเมือง
พระพุทธรูปยืนมงคลและพระพุทธมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่วักพุทธมงคล และวัดสุวรรณาวาส อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กม. ...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 207
document หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง
 หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง อ.โกสุ่มพิสัย  แหล่งผลิตผ้ใหม  ผ้าฝ้าย  สินค้าหัตถกรรมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป...
Not rated 28 Feb, 2011 Views: 339RSS