E-Saan Information Corner
Search:     Advanced search
Browse by category:
Thai Version

Sub Categories
 
folder KKU Intellectual Property
KKU Intellectual Property


Showing: 1-10 of 46    »»
Articles
 
document แจ่วอาหารอีสาน (Chaeo)
หมู่บ้าน ดอนดู่ เป็นกลุ่มที่ได้รับรางวัลสุขอนามัยดีเด่น ตำรับหมู่บ้านดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ...
Not rated 20 Aug, 2010 Views: 394
document แจ่วปลาแห้ง Chaeo Pla Haeng
  แจ่วปลาแห้ง   Chaeo Pla...
Not rated 20 Aug, 2010 Views: 307
document ส้มตำถั่วฝักยาว และ แกงอ่อมหมู
ส้มตำถั่วฝักยาว เป็นอาหารประเภทหนึ่งของชาวอีสาน ที่มีรสชาติแซบไม่แพ้ส้มตำมะละกอ ไม่ใช่แค่อร่อยเคี้ยวเพลินอย่างเดียวนะ...
Not rated 20 Aug, 2010 Views: 1029
document แจ่วบอง
อาหารอีสานมีหลายตำรับ วันนี้จะขอแนะนำการทำแจ่วบอง     ดูเพิ่มเติม        ...
Not rated 20 Aug, 2010 Views: 425
document พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชนบท อีสาน ศึกษา ณ หมู่บ้านตำบลโนนคอม กิ่งอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
ศรีน้อย มาศเกษม.  (2532).  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชนบทอีสาน ศึกษา ณ หมู่บ้านตำบลโนนคอม กิ่งอำเภอภูผาม่าน จ.ขอนแก่น. ...
Not rated 20 Aug, 2010 Views: 1106
document รายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบประกันคุณภาพพื้นฐาน (GMP) มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, กาญจนา นาถะพินธุ, วรรณภา อิชิดะ และจริยา อินทรัศมี. ...
Not rated 20 Aug, 2010 Views: 353
document รายงานการวิจัยเรื่องการหาปริมาณโปรตีนจากผักพื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่น
เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และ กัลยา เพ็ญสุวรรณ.  (2536).  รายงานการวิจัยเรื่องการหาปริมาณโปรตีนจากผักพื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่น. ...
Not rated 20 Aug, 2010 Views: 318
document การพัฒนาการทำอาหารปลาดุกแบบต่าง ๆ สำหรับเกษตรกรรายย่อย
สนอง เทียบศรี, ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์, เยาวมาลย์ ค้าเจริญ, พิทักษ์ ศรีประย่า, สมพงษ์ ฉายพุทธ,อรุณีพงศ์ ทุมแสน และ เทียมพร สารพานิช. ...
Not rated 20 Aug, 2010 Views: 415
document Traditional food recipes E-Saan
          East is the charm of traditional food to cook. Delicious taste and savor the
Not rated 10 Feb, 2012 Views: 2713
document การจัดการธุรกิจปลาร้าบองภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตร กรหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
จิราวัฒน์ มูลสมบัติ, จรัญ ไทยานนท์ และ เพียรศักดิ์ ภักดี.  (2547). ...
Not rated 20 Aug, 2010 Views: 426RSS