E-Saan Information Corner
Search:     Advanced search
Browse by category:
Thai Version

Sub Categories
 
folder KKU Intellectual Property
KKU Intellectual Property


Showing: 11-20 of 177    ««  »»
Articles
 
document รายงานการวิจัยเรื่องการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงรากของต้นเจตมูลเพลิงแดงและเจตมู ลเพลิงขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปรียา พวงสำลี.  (2542). ...
Not rated 05 Sep, 2011 Views: 267
document รายงานการวิจัยเรื่องการคัดเลือกสาหร่ายที่มีโปรตีนสูงและเจริญได้ดีที่พีเอชสูง เพื่อใช้เป็นโปรตีนอาหารสัตว์ราคาถูก
คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา, พลสัณห์ มหาขันธ์, ปรีชา พรไธสง และ ปิยพงศ์ แสงจันทร์.  (2547)....
Not rated 05 Sep, 2011 Views: 240
document รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าวสาลี
สุมนทิพย์ บุนนาค.  (2541).  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายจีนสู่ข้าวสาลี.   ขอนแก่น: คณะวิทยาศาสตร์...
Not rated 05 Sep, 2011 Views: 171
document รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเห นือ
สุจินต์ สิมารักษ์, วิเชียร เกิดสุข, วชิราพร เกิดสุข และ ภัทรพงษ์ เกริกสกุล.  (2550).  รายงานฉบับสมบูรณ์...
Not rated 05 Sep, 2011 Views: 225
document สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านพ่อทัศน์ กระยอม
พิชชา ถนอมเสียง.  (2550).  สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านพ่อทัศน์ กระยอม.  วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 15, ฉบับที่ 4...
Not rated 05 Sep, 2011 Views: 262
document รายงานการวิจัยเรื่องการลงแขก ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหินลาด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ, กัลยา สุพรรณเภสัช และ อำนวย วิลัยรัตน์.  (2528).  รายงานการวิจัยเรื่องการลงแขก ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านหินลาด ตำบลบ้านค้อ...
Not rated 05 Sep, 2011 Views: 283
document เศรษฐกิจการผลิตและการจัดการผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม จังหวัดกาฬสินธุ์
จันทิมา หลงสีดา, ปรีดา ประพฤติชอบ, ไพฑูรย์ คัชมาตย์ และ เพียรศักดิ์ ภักดี. (2547)....
Not rated 05 Sep, 2011 Views: 287
document กลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย
ทรงชัย ไล้บางยาง และ อัมพล ห่อนาค.  (2551).  กลยุทธ์การตลาดของเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราในเขตอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย. ...
Not rated 05 Sep, 2011 Views: 270
document กลุ่มเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพตามทรรศนะของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกล คุณอุดม และ ประสิทธิ์ ประคองศรี.  (2536).  กลุ่มเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพตามทรรศนะของเกษตรอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ...
Not rated 05 Sep, 2011 Views: 156
document การจัดกลุ่มเกษตรกรไร่อ้อยและการหาพื้นที่ตั้งสถานีพักอ้อย
นันทิกา ชัยกัณหา,ศุภชัย ปทุมนากุล และ อานนท์ กิจพานิช.  (2547).  การจัดกลุ่มเกษตรกรไร่อ้อยและการหาพื้นที่ตั้งสถานีพักอ้อย. ...
Not rated 05 Sep, 2011 Views: 227RSS