การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนของการใช้เปล ือกสับปะรดหมักร่วมกับฟางข้าวโดยเทคนิคถุงไนล่อน

ศิวพร แพงคำ และเมธา วรรณพัฒน์.  (2552).  การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความสามารถในการย่อยสลายได้ในกระเพาะรูเมนของการใช้เปลือกสับปะรดหมักร่วมกับฟางข้าวโดยเทคนิคถุงไนล่อน = The study of chemical compositions and rumen degradability of pineapple peel with rice straw by using nylon bag technique.  ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม   Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th