ผลของการเสริมพฤษเคมีและน้ำมันมะพร้าวต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและผลิตแก๊ซมีเทนใ นสัตว์เคี้ยวเอื้อง

พงศ์ธร คงมั่น, เมธา วรรณพัฒน์, งามนิจ นนทโส, Takehiro Nishida, และวันนา อ่างทอง.  (2552).  ผลของการเสริมพฤษเคมีและน้ำมันมะพร้าวต่อนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและผลิตแก๊ซมีเทนในสัตว์เคี้ยวเอื้อง = Effect of phytochemical and coconut oil suppletation on rumen ecology and methane production in ruminants.  ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม     Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th