การเปลี่ยนแปลงของโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในกุ้งก้ามกรามแช่น้ำแข ็ง

ทสุวัฒน์ ภูกำเนิด และสมสมร แก้วบริสุทธิ์.  (2552).  การเปลี่ยนแปลงของโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในกุ้งก้ามกรามแช่น้ำแข็ง = Changes of total coliforms and some pathogenic bacteria changing of giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii De Man) stored in ice.  ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม    Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th