การเปรียบเทียบการเติบโตของอาร์ทีเมียในน้ำเกลือสินเธาว์และเกลือทะเล

จามรี เครือหงษ์ และเพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว.  (2552).  การเปรียบเทียบการเติบโตของอาร์ทีเมียในน้ำเกลือสินเธาว์และเกลือทะเล = Comparison of artimia growth in rock salt water and sea water.  ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม     Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th