ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิติกในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถนะการเจ ริญเติบโตของโคพื้นเมือง

พิทักษ์ คำยศ, สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์, และฉลอง วชิราภากร.  (2552).  ผลของการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตกรดซิติกในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคพื้นเมือง = Effect of waste product from citric acid plant in total mixed ration on growth performance of native cattle.  ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม    Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th