การตรวจหาความหลากหลายของยีน Insulin like-3 (INSL3) และยีน Steriodogenic factor-1 (SF-1) ที่สัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกรด้วยวิธี PCR-SFCP

พิชญานิภา กล่อมทอง, มนต์ชัย ดวงจินดา, ยุพิน ผาสุข, สุภร กตเวทิน, และคมสัน ตวงสิทธิตานนท์.  (2552).  การตรวจหาความหลากหลายของยีน Insulin like-3 (INSL3) และยีน Steriodogenic factor-1 (SF-1) ที่สัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกรด้วยวิธี PCR-SFCP = Detection of polymorphism of Insulin Like-3 Gene (INSL3) and Steroidogenic Factor-1 Gene (SF-1) associated with scrotal hernia and cryptorchidism in pigs by PCR-SSCP.  ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม   Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th