การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นาเกลือสินเธาว์ บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว, สมสมร แก้วบริสุทธิ์, พรเทพ เนียมพิทักษ์, และกัมพล ไทยโส.  (2552).  การเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่นาเกลือสินเธาว์ บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี = Aquatic animals culture in rock salted field at Ban Dung District, U-Donthani Province.  ใน สัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม   Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th