ผลของการใช้สารเสริมต่าง ๆ ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์หมัก

เสมอใจ บุรีนอก, คำสอน สีสะอาด, เฉลิมพล เยื้องกลาง และอัจฉรา ลักขณานุกูล.  (2552).  ผลของการใช้สารเสริมต่าง ๆ ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์หมัก = Effect of various additives on fermentation quality of Nepier grass (Pennisetum Purpureum) silages.  ใน การสัมมนาวิชาการเกษตร ประจำปี 2552 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  (ฐานข้อมูลออนไลน์).

เอกสารฉบับเต็ม    Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th