ประเพณีขึ้นเฮือนใหม่

         "เฮือน"  เป็นภาษาอีสาน หมายถึงเรือนหรือบ้าน ที่อยู่อาศัย ชาวอีสานนิยมปลูกเรือนตามประเพณีโบราณ ซึ่งความเชื่อตามคติโบราณถือว่า สิ่งใดที่เป็นสิ่งใหม่จะนำมาใช้หรืออยู่อาศัย ต้องมีการประกอบพิธีกรรมก่อน จึงจะมีศิริมงคล แล้วจะมีความสุข ความเจริย ก้าวหน้าแก่ผู้ใช้และอยู่อาศัย เมื่อปลูกหรือสร้างเฮือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าของบ้านต้องหาฤกษ์ก่อนว่า วัน เดือนใดจึงจะเป็นมงคล

วันเป็นมงคล  

          บ้านเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัว พิธีการขึ้นบ้านใหม่ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ อย่างหนึ่งของคนไทยเรา ถือเป็นเรื่องของความเชื่อ ความศรัทธาอย่างหนึ่ง เพื่อความสบายใจในการเข้าอยู่อาศัย ในบ้านใหม่ ที่เรายังไม่เคยไปอยู่ ไม่เคยเข้าไปสัมผัส จิตใจเราจึงยังไม่มีความมั่นใจในการย้ายเข้าไปอยู่ เราจึงต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวหรือที่พึ่งทางใจ เพื่อความสบายใจไว้ก่อน ส่วนเรื่องว่า เมื่อย้ายเข้าอยู่แล้ว หรือทำพิธีแล้ว จะเกิดผลอย่างไรนั้น ก็อีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งต้องเข้าใจว่า ไม่ได้เกิดจากการกระทำพิธีเพียงอย่างเดียว การอยู่อาศัยที่จะมีความสุข สงบ สบาย หรือเจริญรุ่งเรืองนั้น ไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรม หรือโชคลาภ เพียงอย่างเดียว (ถ้าพิจารณาในแง่นี้ ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า มีส่วนมากน้อยเพียงใด หรือกี่เปอร์เซ็นต์ แบบทางวิทยาศาสตร์) มันอยู่ที่ตัวบ้านเอง และสิ่งแวดล้อม ที่บ้านนั้นตั้งอยู่ ซึ่งเราสามารถเลือก กำหนด หรือควบคุมมันได้มากกว่า ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าบ้านคุณสร้างไว้ไม่ดี อยู่ไปก็ต้องซ่อมไป ก็อย่าไปโทษการทำพิธีกรรม หรือข้างบ้านเสียงดัง ทำสกปรกต่างๆ ก็เป็นสาเหตุให้มีเรื่อง หรืออยู่แบบไม่เป็นสุขได้ ดังนั้นการจะทำพิธีเข้าบ้านใหม่ หรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ขอให้คิดเป็นลักษณะของธรรมเนียมประเพณีมากกว่า ซึ่งบางอย่างก็มีเหตุมีผล ที่มองเห็นจับต้องได้ เช่นการขึ้นบ้านใหม่ ก็เป็นการบอกให้เพื่อนบ้านรับรู้ว่า มีเพื่อนบ้านใหม่ ทำความรู้จักกันไว้ก่อน สร้างไมตรีไว้ก่อน เลี้ยงพระ เลี้ยงอาหาร ก็เผื่อแผ่กันไว้ก่อน ต่อไปมีอะไร ก็จะพูดกันได้ เจรจากันได้ ไม่ทะเลาะกันเสียก่อน อย่างนี้เป็นต้น

ดูข้อมูลสมบูรณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูตัวอย่างรูปภาพ

แหล่งอ้างอิง

คณะกรรมการแผนกสาธิตประเพณีพื้นเมือง.  (2522).  ประเพณีพื้นเมืองอีสาน.  มหาสารคาม: วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

HOMETOPHIT.COM. (c.2005) .พิธีขึ้นบ้านใหม่ การเข้าบ้านใหม่. ค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2553. จาก http://www.hometophit.com/hometh/interresting.php?news_id=1084&key=%BE%D4%B8%D5%A2%D6%E9%B9%BA%E9%D2%B9%E3%CB%C1%E8%20%A1%D2%C3%E0%A2%E9%D2%BA%E9%D2%B9%E3%CB%C1%E8

สมพร ทีภูเวียง. (2552) .พิธีกร-พิธีการสู่ขวัญสมัยนิยม. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.

 

 ผู้จัดทำ นายอิสรพงค์ อุปศรี (นักศึกษาฝึกงาน)Copyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th