หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ

วิชนา สังข์รัศมี.  (2538).  หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ.  วารสารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น   3, 3 (ก.ย.-ธ.ค.), 37-46.

บทความฉบับเต็ม   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th