คติชนวิทยาที่พบในงานของนักเขียนไทยสมัยรัตนโกสินทร์

สมชื่น เชี่ยวกุล.  (2538).  คติชนวิทยาที่พบในงานของนักเขียนไทยสมัยรัตนโกสินทร์.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น).  13, 1 (พ.ค.-ต.ค.), 97-104.

บทความฉบับเต็ม   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th