พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม

คงศักดิ์ ธาตุทอง และงามนิจ ธาตุทอง.  (2546).  พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม.  วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  26, 3 (ธ.ค. 2545-ก.พ. 2546), 15-20.

บทความฉบับเต็ม   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th