สินไซ : ในบริบทวัฒนธรรมสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น

แก้วตา จันทรานุสรณ์.  (2550).  สินไซ : ในบริบทวัฒนธรรมสาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น.  มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  24, 3 (ก.ย.-ธ.ค.), 68-86.

บทความฉบับเต็ม   

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th