การสร้างอัตลักษณ์ของชาวชุมชนแออัดในจังหวัดขอนแก่น

นิลวดี พรหมพักพิง, เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และรัตนา บุญมัธยะ.   (2547).  การสร้างอัตลักษณ์ของชาวชุมชนแออัดในจังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ     

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th