พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาวในกระแสโลกาภิวัตน์

ศิริพร ทองคณารักษ์, เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และมณีมัย ทองอยู่.  (2551).  พลวัตชุมชนชายแดนไทย-ลาวในกระแสโลกาภิวัตน์.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บทคัดย่อ    

ที่มา ฐานข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่นCopyright (c) 2010 by Academic Resources Center สงวนสิทธิ์ห้ามทำซ้ำ ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าในรูปแบบ
หรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร
Contact Webmaster :library@kku.ac.th or nayder@kku.ac.th